ஃப்ளெமிங்ககோ பறவைகள்

நீ ககொடுத்த சட்டைக்குக் கீழே துடிக்கிறது
எனது இதயம்
சட்டைப் க ொத்தொன்களில் ஒன்றொக நிடனத்து
உன் இதயத்டத
என் க ொத்தொனுக்கொன ஓட்டையில் க ொருத்துகிழறன்.
தன்டனத்தொழன ழநசித்தலின் அடையொளமொய்
ஃப்களமிங்ழகொ றடைகள் எங்கிருந்ழதொ றந்து ைந்து
இயற்டகக்கு ைிழ ொதமொய் நீல நிறத்தில் என் சட்டையில்.
நொன் ைிழநொதமொக உணர்கிழறன்.
நொம் இருைரும் ொர்த்துப் ொர்த்து கசதுக்கியது எல்லொம்
கைறும் ி ம்டமகளின் சிற் ம்.
ழசற்று நிலத்தில் ழதங்கும் நீரில்
தங்கள் ிம் ம் ொர்த்துக் குதூகலிக்கும் றடைக் கும் ல்
ஒரு ைருஷத்துக்கொன ஒற்டற முட்டைகடள
என் ொக்ககட்டில் இடுகின்றன.
ருசியொன நத்டதகளுக்கொக
ஒல்லியொன நீண்டு ைடளயும் கழுத்டதப் ொம்புழ ொல்
ழசற்றில் புடதக்டகயில்
றடைகளின் அலகுகளில் நம் இருைரின் இதயங்கள்.
ஒன்று கதரியுமொ உங்களுக்கு?
ஃப்களமிங்ழகொ றடைகடளக் கூட்ைமொய்க்
கனவு கண்ைொல்
நம்டம நொழம ஏற்றுக் ககொண்ழைொம் என்று அர்த்தம்.
11 கசப்ைம் ர் 2020.