ஜெல்லி மீன

வெளிச்சம் பூத்த தண்ண ீர் உடம்புடன்ஒரு பிளாஸ்டிக் பப பபாலகடபலாரத்தில் ஒருவெல்லி மீன்.கடலில் பூத்த நீல பராொபெ ெருக.நீ எனது இன்பைய ெிருந்தாளி.உனது முன்னிபலயில்எனது உயிரில்பலபகாடி ஆண்டுகள் ொழ்ந்த உனது முன்பனார்களின்பரிசுத்த வெளிச்சங்கள்.இளபமயிலிருந்து முதுபமக்கும்முதுபமயிலிருந்து இளபமக்கும்மாைி மாைி மரணத்துடன் கண்ணாமூச்சி ெிபளயாடும்ரகசியத்பத உனக்குக் கற்றுக் வகாடுத்தது யார்?மரணத்தின் மர்மத்பத […]

மும்பை புறாக்கள்

ராவணன் பபால் பத்து நாவுகளால்பத்து ம ாழி பபசும் மும்பப நகரம்மவண்புறாக்கபளத் தூது விட்டுவானத்தில் எழுதுகிறது அப திபை.நல்ல பவபளைாகபுறாக்களுக்குக் கடவுள் இல்பல.காலட்சு ி பகாைிலின் புறாக்கள்ஹாஜி அலி தர்காவின் புறாக்களின் மூக்குரசிசுதந்திர ாகக் காதல் ம ாழி பபசுகின்றன.வரம் பகட்படாஅல்லது மசார்க்கத்தில் இடம் பகட்படாஅளவற்ற தீனிபை வாரி […]

முதலைகளின் காலம்

புனித கங்ககயின் முதகைகளுக்குத் ததரியும்ஏகைகளின் எலும்புகள் சுகையானகை என்று.இதனால்தான்பசித்த முதகைகள் சிை நேரம் ககரநயறிஊருக்குள்ளும் ைருைதுண்டு.நசற்று ேிற கங்ககயின் முதகைகள்எல்ைாநே சந்தர்ப்பைாதிகள்.ஓோய்ககளப் நபால் அகை கூட்டோய்நைட்கடயாடுைதில்கை என்றாலும்சந்தர்ப்பம் பார்த்துத் தாக்குைதில் சேர்த்தர்கள்.பிளந்த ைாயின் பற்ககளச் சுத்தம் தசய்யும்பறகைககள அகை பதம் பார்ப்பதில்கை.ேதியில் ைாை நைண்டுோனால்முதகைகளிடம் ேட்பாய் இருக்க நைண்டும்எனும் […]

மனைவிக்கு ஒரு காதல் கவினத

ீ என் பிராணவாயுநான் உனது கரியமில வாயு.தந்ததயும் தாயுமற்ற இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்இரு அநாததக் குழந்ததகளான நீயும் நானும்.நான் மனிதன்.நீ தாவரம் .என் சுவாசத்தில் கிதைத்த கரியமிலவாயுதவ தவத்துஒளிச்சசர்க்தகயில் உணவு தயாரிக்கிறாய் நீ.எனது எல்லாக் காதலிகதளயும்குளியலதறக் கண்ணாடிதயப் சபாலபிரதிபலித்துக் ககாண்டுநீ என்தனக் கட்டி அதணக்கிறாய்.நீருக்கடியில் குளத்தில் இறங்கும் படிகளில்ஒவ்கவான்றாகக் கால் […]

மகாபலிபுரத்து கடல்

கள்ளிப் பூக்களாய் மலர்ந்துகாலலயில் வாடி உதிரப் ப ாகும் இரவு.கடலாடும் இருளர் ழங்குடி ாடகர்களின் குரல்.முன் ாட்டும் ின் ாட்டுமாய் ஓங்கி ஒலிக்கிறது.வவள்லளப் றலவயாய் வானில் சிறகடிக்கும் நிலவுஆரிப் ரித்து இலரயும் கடல்பமல்வவள்ளிச் சிறகுகலள உதிர்த்த டி றக்கும்.மாமல்லபுரத்துப் ாலறயில் வசதுக்கப் ட்டபதவர்களும், கின்னரர்களும், கிம்புருடர்களுமாய்சிறகுகளின்றிபய றந்து வந்து […]

பெல்கோம் வீதி

பிறந்த நகரத்தின்அமைதி துயிலும் ததருக்கள்அமைக்கின்றன என்மன அடிக்கடி.எனது எல்லா ததருக்களும் நநராக ஓடுகின்றனதெயிலில் த ாலிக்கும் கடமல நநாக்கி.ஒரு ன்னலிலிருந்து பூப்நபால ததருெில் குதித்துஇன்தனாரு ன்னலுக்கு தாவும் பூமனகள்.குட்மட ைரங்களில் இருந்து சிதறிய ைஞ்சள் பூக்களின்நைல் நநாகாைல் ைிருதுொக மசக்கிள் ஓட்டிச் தசல்லும்ைனிதர்கள்.புமதயுண்ட அரிக்கநைடு ததருக்களில் நராைானியர்கள்நடைாடியது நபால் […]

பெயரற்றவன்

சீட்டுக் குலுக்கிப் ப ோட்டு பேர்ந்தேடுத்துஅப் ோ அம்மோ சூட்டிய த யரில் நோனில்லை.குழந்லேயோய் இருந்ே என்லனக்கூப் ிடும்ப ோதேல்ைோம்ேன் ேலை தூக்கிப் ோர்த்ேதசல்ைப் ிரோணியின் த யரில்எல்பைோரும் என்லன அலழக்கிறோர்கள்.தசோந்ேப் த யரில் ோேிபுலனத யருக்கு ேோனம்.அலுவைகத்ேில் என் த யர் தவறும் எழுத்து.என் கனவுகளில் யோர் […]

புதிர்

சத்தம் காட்டாமல் ஜன்னல் வழியேஒரு புகககேப் ய ால்எனக்குத் ததரிோமல் எப் டி நுகழந்தது முதுகம?அருங்காட்சிேகத்தின் கனமான கண்ணாடி சீசாக்களில்என் இளகம ரசாேனத்தில் மிதப் கதநான் இன்று யவடிக்கக ார்க்கியேன்.என் கனவில் நிம்மதிோகத் தூங்கிக் தகாண்டிருக்கும்ஒருவனின் கனவில்நான் வாலி த்கதக் கனவு காண்கியேன்.வாழ்க்ககேின் அர்த்தமற்ே நககச்சுகவகே நிகனத்துஎனக்குள் மூளும் […]

பாறைகள்

பாண்டிச்சேரிக் கடச ாரப் பாறைகள்எனக்குக் கற்றுக் ககாடுப்பகெல் ாம்சும்மா இருக்கும் கற .கடல் காற்றை அனுபவித்ெபடிகவறுமசன கடற சவடிக்றகப் பார்த்துக் ககாண்டுகரடு முரடாய்க் சகாணல் மாண ாய்க்குவிந்து கிடக்கின்ைன.பைந்து வந்து ென்சமல் ககாஞ்ே சேரம் ேிைகு மடித்துமீண்டும் பைந்து சபாகும் காகங்கள் பற்ைிஎந்ெ விெத் ெீர்ப்புகளும் எழுொமல் வாழும் […]

தேவாலய நெருப்பு

வான்ககாவின் ஓவியத்தில் வான் க ாக்கி வளரும்சைப்ரஸ் மரங்கசளப் க ால்ககாழுந்து விட்கெரிகிறது கராத்தர்தாம் கதவாலயம்.ஓக் மர ககாபுரம் க ருப் ில் எரிந்துச் ைரிசகயில்அதில் கூடு கட்டிய ருந்துகள்க ருப்புச் சுவாசலயில் வட்ெமிடுகின்றன வானில்.க ருப் ில் கைத்த பூச்ைிகசளயும் எலிகசளயும்,ைியாற உண் தற்காய்க் கூடுகின்றன அண்ெங்காக்சககள்.புனித […]